Privacystatement

Koning en de Raadt Incassospecialisten B.V. (hierna verder te noemen: Koning en de Raadt) is een incassobureau. Wij verwerken persoonsgegevens om incassowerkzaamheden uit te voeren. Deze persoonsgegevens stelt u zelf aan ons ter beschikking of krijgen wij van een organisatie in het kader van onze dienstverlening. Zonder het verwerken van persoonsgegevens kan Koning en de Raadt haar werkzaamheden als incassobureau niet naar behoren verrichten.

Koning en de Raadt is zich ervan bewust dat zij (privacygevoelige) persoonsgegevens verwerkt. U kunt er dan ook op vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens en voldoende aandacht besteden aan uw privacy. Verder voldoen de gegevensverwerkingen aan de geldende privacywetgeving.

Dit privacystatement heeft betrekking op de (persoons)gegevens die door Koning en de Raadt als verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt. Welke (persoons)gegevens wij verzamelen, waarvoor wij deze (persoons)gegevens gebruiken, en hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens en uw privacy, leest u in dit privacystatement.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Wij vergaren en gebruiken de persoonsgegevens van debiteuren. Een persoonsgegeven is een gegeven die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijke persoon. Koning en de Raadt verwerkt gegevens van u en, in het geval er sprake is van een gezamenlijke schuld, uw partner. Wanneer u wordt vertegenwoordigd door bijvoorbeeld een advocaat, gemachtigde, bewindvoerder, schuldhulpverlener, dan vergaren wij van ook van deze persoon een aantal (contact)gegevens. Voor een minderjarige met een schuld, vergaren en gebruiken wij ook de gegevens van de ouder(s) en/of verzorger(s).

In het navolgende vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum (indien noodzakelijk).

De verwerkingen van bovenstaande persoonsgegevens door Koning en de Raadt is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, omdat zij met haar opdrachtgevers een overeenkomst van opdracht om openstaande vorderingen te incasseren. Zonder het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij onze bedrijfsactiviteiten niet naar behoren verrichten.

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Voor zover de opdrachtgever het doel en de middelen voor het verwerken van persoonsgegevens zelf vaststelt, is de opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke. Indien dit is overeengekomen, zal Koning en de Raadt in opdracht van de opdrachtgever de persoonsgegevens als verwerker verwerken. In dit kader neemt Koning en de Raadt als verwerker passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn

Koning en de Raadt bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het incasseren van openstaande vorderingen en om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. In het geval persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, worden de persoonsgegevens vernietigd en/of gewist.

Delen van persoonsgegevens

Als dit voor de uitoefening van de werkzaamheden nodig is, delen wij persoonsgegevens met externe partijen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld onze opdrachtgevers, rechterlijke instanties en gerechtsdeurwaarders.

Geheimhouding

Medewerkers van Koning en de Raadt die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsverklaring.

Persoonsgegevensbeveiliging

Koning en de Raadt verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om het doel, te weten het incasseren van openstaande vorderingen namens de opdrachtgever, te verwezenlijken. Koning en de Raadt heeft verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de privacy van uw (persoons)gegevens te waarborgen. Deze maatregelen zijn conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn het gebruik van BaseNet en ESET, afsluitbare ladekasten voor fysieke dossiers, een alarmsysteem met secties, en encryptie of versleuteling. Verder zijn alle medewerkers van Koning en de Raadt gehouden tot geheimhouding van de door Koning en de Raadt vastgelegde (persoons)gegevens. Op deze wijze zijn uw (persoons)gegevens slechts toegankelijk voor bevoegde personen en worden uw (persoons)gegevens alleen gebruikt voor het te verwezenlijken doel.

Privacyrechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent een aantal specifieke rechten toe aan betrokkenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. U kunt bij ons een schriftelijk verzoek indienen om uw (persoons)gegevens in te zien (recht op inzage), te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen (recht op rectificatie) en/of te verwijderen (recht op vergetelheid). Verder kunt u bezwaar maken tegen het feit dat Koning en de Raadt uw (persoons)gegevens verwerkt (recht van bezwaar) en de verwerking van uw (persoons)gegevens laten beperken (recht op beperking). Tenslotte kent de Algemene Verordening Persoonsgegevens het recht op overdraagbaarheid van (persoons)gegevens toe (recht op dataportabiliteit). De wettelijke termijn om gehoor te geven aan dergelijke verzoeken bedraagt één maand. Koning en de Raadt neemt uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, in behandeling.

Verzoeken met betrekking tot uw privacyrechten kunnen (schriftelijk) worden ingediend via:

  • Koning en de Raadt o.v.v. ‘privacyrechten’, postbus 230, 1520 AE Wormerveer;
  • Email: info@koningenderaadt.nl.

Bezoek aan onze website

Om een goed werkende verbinding tot stand te brengen, gebruiken bij uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer en/of laptop wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Gebruik van cookies

Koning en de Raadt maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’ om de werking van de website te optimaliseren. ‘Cookies’ zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U heeft de mogelijkheid om het gebruik van de zogenoemde ‘cookies’ niet te accepteren, maar dit kan de bruikbaarheid van de website beperken.

Externe links

Onze website kan externe links naar andere websites bevatten. Koning en de Raadt is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites.

Contactgegevens

Koning en de Raadt Incassospecialisten B.V.
Postbus 230
1520 AE Wormerveer

T: 085 – 273512
E: info@koningenderaadt.nl

Google-Beoordeling
4.4
Gebaseerd op 16 recensies
js_loader