Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Koning en De Raadt B.V.
Incassospecialisten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten , aanbiedingen en andere werkzaamheden van Koning en De Raadt  B.V. Incassospecialisten gevestigd te Wormerveer (hierna aan te duiden als K&DR)  tot het verlenen van diensten op het gebied van het incasseren van vorderingen in de meest brede zin van het woord en het verstrekken van advies.

Artikel 1: Algemeen:

.1. Als enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met een bepaling van dwingend recht, dan blijven de overige voorwaarden gewoon van kracht.

1.2 Voorwaarden van cliënten van K&DR zijn – indien strijdig met de voorwaarden van K&DR – niet van toepassing. Indien sprake is van een tegenstrijdigheid, dan gelden alleen de voorwaarden van K&DR.

1.3 Aanbiedingen en offertes worden gedaan met een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Mochten de omstandigheden, die van belang zijn voor de inhoud van de aanbieding en/of offerte zich tijdens de geldigheidsduur van 30 dagen wijzigen, dan heeft K&DR het recht een nieuwe offerte en/of aanbieding te maken,
waarbij de eerste aanbieding en/of offerte komt te vervallen.

1.4 Het door K&DR ontvangen van een opdracht is genoeg om deze voorwaarden
verbindend te laten zijn.

1.5 K&DR is bevoegd om opdrachten te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

1.6 Cliënten dienen adreswijzigingen of wijzigingen van rechtsvorm en alle andere informatie die van belang kan zijn onmiddellijk aan K&DR te melden.

1.7 K&DR is bevoegd alle handelingen te verrichten die naar haar beoordeling noodzakelijk zijn om tot uitvoering van de opdracht te komen. Beperkingen in de opdracht dienen door cliënten bij het verstrekken van de opdracht te worden gemeld.

Artikel 2: Informatieverstrekking door cliënten

2.1. Cliënten zijn verplicht K&DR bij het verstrekken van de opdracht en gedurende de behandeling van de opdracht te voorzien van alle haar beschikbare en relevante informatie met betrekking tot deze opdracht, alsmede op eerste verzoek te reageren op informatieverzoeken van K&DR, bij gebreke waarvan K&DR bevoegd is de opdracht terug te geven, onverminderd haar recht op vergoeding van alle haar toekomende vergoedingen als opgenomen in deze voorwaarden, dan wel geleden schade. Cliënten staan in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

Artikel 3: Tarieven en voorschotten

3.1. K&DR is bevoegd, houdt zich het recht voor, de tarieven te wijzigen door uitgifte van nieuwe tarieven, welke tevens gelden voor de lopende opdrachten. K&DR zal 1 maand voor de ingangsdatum ervan de nieuwe tarieven doorgeven aan haar cliënten.

3.2. K&DR is bevoegd een voorschotbedrag in rekening te brengen en pas een aanvang met de verzochte werkzaamheden te nemen nadat het voorschotbedrag door K&DR is ontvangen. Alle mogelijke (rechts)gevolgen die door deze opschorting kunnen ontstaan komen voor rekening en risico van cliënten. Over ontvangen voorschotten wordt geen rente vergoed.

3.3. K&DR berekent voor de verrichte ambtshandelingen voor een door K&DR ingeschakelde gerechtsdeurwaarder de tarieven als genoemd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG). De overheid past hierop jaarlijks een indexering toe.

3.4. Cliënten zijn aan K&DR over na de opdrachtbevestiging ontvangen bedragen (ongeacht aan wie deze betaling is geschiedt) 15% incassokosten uw algemene voorwaarden met een minimum van € 40,00 verschuldigd. Bij terugname van de opdracht door cliënten zijn deze 10% over de verschuldigde hoofdsom en rente verschuldigd met een minimum van € 40,00. Particulieren debiteuren worden conform de WIK aangeschreven.

3.5 Afwijzing van de incassokosten door de rechter doet niet af aan de verschuldigdheid van deze kosten door cliënten.

3.6. Door derden aan K&DR in rekening gebrachte kosten voor o.m. GBA,
verhaalsinformatie, KVK en Kadaster worden aan cliënten doorberekend met een opslag van € 10,00 per informatie.

3.7 Bij een gerechtelijke procedure zal bij tegenspraak naast het toegewezen salaris een uurtarief van €  120,00 euro in rekening gebracht worden. Indien daarvan sprake is zal dit uurtarief worden verhoogd met een vergoeding wegens reiskosten ad. € 0,50 per gereden kilometer. Reisuren worden doorberekend.

3.8 Voor het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar berekent K&DR € 350,00 verhoogd met de kosten van de advocaat en overige verschotten. Deze kosten, die niet verhaalbaar zijn op de schuldenaar, komen ten laste van de cliënten.

3.9 Voor het afleggen van een persoonlijk bezoek aan een schuldenaar, ten einde betaling te verkrijgen en de verhaalbaarheid van de vordering te beoordelen, wordt een uurtarief van in rekening gebracht alsmede een vergoeding van 0,50 euro per gereden kilometer. Reisuren worden doorberekend.

3.10 De kosten van een incasso kort-geding worden per zaak in overleg met de cliënten vastgesteld welke afspraken schriftelijk worden bevestigd.

3.11 Voor de kosten van niet in dit artikel beschreven diensten wordt verwezen naar artikel 6.

Artikel 4: Betalingen

4.1 Betaling van door K&DR aan cliënten gefactureerde bedragen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijving van de betaaltermijn heeft K&DR het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 1,5 % per maand, berekend vanaf de vervaldag van haar factuur.

4.2 Indien cliënte, ondanks sommatie niet betaalt, is zij, zonder dat verdere
ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die K&DR genoodzaakt is te maken. K&DR is gerechtigd een bedrag van 10,00 euro per sommatie aan administratiekosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de WIK berekend over de hoofdsom inclusief rente, met een minimum van € 40,00 excl. B.T.W. , welk bedrag wordt verhoogd indien het minimum wat in rekening gebracht mag worden volgens de WIK ook wordt verhoogd. K&DR is ten allen tijde gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor cliënte in bezit heeft.

Artikel 5: Incasso

5.1 Indien cliënte K&DR opdraagt een vordering te incasseren, dan machtigt cliënte K&DR om in haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het inzicht van K&DR noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:
a. het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van de schuldenaar;
b. het aan de schuldenaar in rekening brengen van rente en kosten;
c. het ontvangen van gelden;
d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
e. het aankondigen van een faillissementsaanvraag;

K&DR zal altijd haar cliënte om schriftelijke toestemming verzoeken, een offerte doen en een bevoorschotting vragen, indien:
f. K&DR haar cliënte aanraadt een gerechtelijke procedure op te starten, al dan niet in de vorm van een incasso kort-geding;
g. K&DR haar cliënte aanraadt het faillissement van een schuldenaar daadwerkelijk aan te vragen;

5.2 Indien het voor de behandeling van een incassozaak noodzakelijk is juridische werkzaamheden te verrichten, waaronder begrepen het voeren van een gerechtelijke procedure, zullen de betreffende kosten op voorschotbasis aan cliënten in rekening gebracht worden. Zolang de voorschotbetaling niet is ontvangen, is K&DR niet gehouden tot verdere werkzaamheden. Indien relevant is K&DR gerechtigd meerdere voorschotbedragen in rekening te brengen.

5.3. Er vindt geen tussentijdse afdracht van door K&DR geïncasseerde bedragen plaats, tenzij anders is overeengekomen.

5.4. K&DR is gerechtigd additionele kosten (gemaakt door derden) bij cliënten in
rekening te brengen, voor zover deze, ter beoordeling van K&DR, niet verhaalbaar (lijken te) zijn op schuldenaar.

5.5 K&DR is gerechtigd haar incassoactiviteiten te beëindigen, indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder gerechtelijke procedure betaling is te verkrijgen en/of de schuldenaar de vordering op juridische gronden betwist.

5.6 Er is sprake van betaling door de schuldenaar wanneer de schuldenaar de vordering aan K&DR dan wel rechtstreeks aan cliënte heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar tegenover cliënte op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering, dan wel een retournering van geleverde goederen. Cliënte dient K&DR zo snel mogelijk van de betaling in kennis te stellen.

5.7 Indien cliënte een incasso-opdracht intrekt, buiten K&DR om een betalingsregeling treft met de schuldenaar, met de schuldenaar een schikking treft, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is K&DR gerechtigd over de haar ter incasso gestelde vordering aan cliënte de buitengerechtelijke- en andere gemaakte kosten en verschotten in
rekening te brengen als ware de vordering geheel door de schuldenaar is voldaan.

5.8 Iedere betaling strekt allereerst ter voldoening van hetgeen K&DR toekomt.

5.9 Bij algehele betaling door de schuldenaar van hoofdsom, rente en kosten dan heeft cliënte recht op doorstorting van de hoofdsom en de rente. Aan cliënte wordt echter altijd in rekening gebracht de dossierkosten, als nagemeld, en de kosten die, naar het oordeel van K&DR, niet op de schuldenaar te verhalen zijn.

De dossierkosten bedragen bij vorderingen tot:

a. tot 25.000 euro € 35,00
b. meer dan 25.000 € 150,00

Artikel 6: Overige Diensten

6.1 K&DR biedt haar cliënten een schuldbewakingstraject aan, waarbij de vordering, die eerder niet (geheel) invorderbaar bleek te zijn, éénmaal per 6 maanden, wordt beoordeeld op mogelijke verhaalbaarheid. Feitelijk zal de schuldenaar wederom een (strenge) aanmaning ontvangen, waarbij wordt aangedrongen op directe betaling. In sommige gevallen zal K&DR cliënten aanraden een verhaalsinformatie op de schuldenaar te trekken. De kosten van het schuldbewakingstraject geschiedt in overleg met cliënte.

6.2 K&DR biedt haar cliënten tevens aan de mogelijkheid om haar schuldenaren aan te manen bij sommatie-exploot. Een sommatie-exploot is een aanmaning in de vorm van een authentieke akte, uitgebracht door een gerechtsdeurwaarder, waarbij de gerechtsdeurwaarder tevens zal trachten de verhaalbaarheid van de vordering te achterhalen en de schuldenaar te bewegen ten spoedigste contact met K&DR op te nemen. De kosten van een sommatie-exploot bedragen bij een hoofdsom tot:

a. 1.000 euro € 100 per exploot
b. 5.000 euro € 150 per exploot
c. 25.000 euro € 250 per exploot
d. boven 25.000 euro € 400 per exploot

6.3 K&DR biedt haar cliënten de mogelijkheid aan het faillissement van de schuldenaar aan te vragen, ervan uitgaande dat voldaan is aan de wettelijke criteria.

6.4 K&DR biedt haar cliënten de mogelijkheid aan om huisbezoeken af te leggen bij schuldenaren, teneinde betaling te verkrijgen en onderzoek ter plaatse te doen i.v.m. de verhaalbaarheid van de vordering.

6.5 K&DR biedt haar cliënten de mogelijkheid aan om middels een incasso kort-geding een titel (veroordeling) tegen de schuldenaar te verkrijgen, welke mogelijkheid afhankelijk is van omstandigheden zoals in de Wet nader is omschreven.

6.6 K&DR biedt haar cliënten ook andere, niet altijd incasso-gerelateerde diensten aan, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het vervaardigen van Algemene Voorwaarden of het verbeteren van bestaande Algemene Voorwaarden. Ook voor alle niet in deze Algemene Voorwaarden omschreven diensten, die K&DR in opdracht van een cliënte verricht, zijn deze voorwaarden van toepassing. De prijs voor diverse diensten wordt in onderling overleg vastgesteld.

Artikel 7: Bewaarplicht

7.1 K&DR is niet verplicht in dat kader van een opdracht ter beschikking gestelde stukken aan cliënte te retourneren.

Artikel 8: Nalatigheid cliënte

8.1 Indien cliënte haar verplichtingen uit enige met K&DR gesloten overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld door een opeisbare declaratie niet te voldoen, is K&DR gerechtigd haar verplichtingen op grond van enige, tussen partijen bestaande, overeenkomst op te schorten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 K&DR levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald resultaat.

9.2 De buitengerechtelijke- en gerechtelijke incasso, zo ook de incasso na een verkregen titel geschiedt door of namens K&DR voor rekening en risico van cliënte.

9.3 In geval van overmacht is K&DR niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van K&DR onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van K&DR of dat van door haar ingeschakelde derde(n). Bij overmacht heeft K&DR – naar haar keuze – het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden zonder dat K&DR in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

9.4 K&DR is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door frauduleuze en/of onrechtmatige daden of nalatigheden van haar werknemers of van derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Cliënte is verplicht alle in het kader van een opdracht door K&DR aan haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

Artikel 11: Toepasselijk Recht

Alle in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanbiedingen, contracten, service level agreements etc.

11.1 Op alle geschillen is het Nederland recht van toepassing.

11.2 Geschillen zullen bij uitsluiting in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zaanstad.

Google-Beoordeling
4.5
Gebaseerd op 15 recensies
js_loader